ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

6 ก.ค. 2564      339 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

    ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ได้มีประกาศรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และมีประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดวัน เวลา สถานที่เลือกและตรวจนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด กําหนดให้มีการลงคะแนนเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เป็นวันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ เลขที่ ๑๕๔ ถนนพังงา ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นั้น

     เพื่อให้กระบวนการเลือกฯ เป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอความร่วมมือในการปิดประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้สมัครและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก กรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ณ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเอกสารดาวน์โหลด

attch_20210709104234_0.pdf ดาวน์โหลด