ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต อำเภอบางสะพาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20 ก.ย. 2562
จ้างจัดเตรียมสถานที่ จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     16 ก.ย. 2562
จ้างจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนรวมทั้งภาครัฐ เอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     13 ก.ย. 2562
จ้างจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนรวมทั้งภาครัฐ เอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     13 ก.ย. 2562
จ้างจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนรวมทั้งภาครัฐ เอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     4 ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวระเบียงเศรษฐกิจประจวบคีรีขันธ์ มะริด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     22 ส.ค. 2562